SADRŽAJ PRIJEMNOG ISPITA IZ SOLFEĐA

SADRŽAJ PRIJEMNOG ISPITA IZ SOLFEĐA

1. PISMENI JEDNOGLASNI I DVOGLASNI DIKTAT
Težine je gradiva za predmet solfeđo završne godine Teoretskog odseka srednje
muzičke škole.
Diktati se sviraju:
- posle odsviranog štima – jedanput u celini;
- dvotakt po dvotakt ili fraza po fraza u zavisnosti od fakture diktata tako
što se svaka celina ponavlja dva puta a zatim još jednom ponovi i poveže
sledećom celinom (dvotaktom ili frazom);
- posle izdiktiranih dvotakta tj. fraza diktati se sviraju u celini – jednoglasni
jedan put, dvoglasni dva puta.
2. USMENI DEO ISPITA
Zadatak na usmenom delu ispita je pevanje melodijskog primera a prima vista i
parlata. Težina oba primera odgovara zahtevima završne godine Teoretskog
odseka srednje muzičke škole.
LITERATURA za pripremu ispita:
1. Noel-Galon, Jednoglasni diktati (1-100);
2. Noel-Galon, Dvoglasni diktati (1-30);
3. Zorislava M. Vasiljević, Melodika I, Beograd: Univezitet umetnosti
4. Vasiljević, Z.M., Drobni, I., Karan, G.: SolfeđoI-IV, Beograd: Zavod za
udžbenike
5. Drobni, I., A prima vista, Beograd: Kona

pdf111_Solfedjo_zadaci

Podijeli:
facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail