1. Ciljevi studijskog programa MUZIKA – 60 ECTS

 

Naziv: MUZIKA–drugi ciklus studija

 

Studijski program Muzika proističe iz svrhe za koju je program i koncipiran, te ima za cilј obrazovanje muzičkih stručnjaka sa naglašenim izvođačkim aspektom iz oblasti vokalnog i instrumentalnog domena, sposobnih za bavljenje javnom izvođačkom delatnošću, koji će vladati opštim akademskim znanjima i vještinama podrazumjevanim za delatnost u oblasti izvođaštva – na instrumetalnim smejrovima, kao i za oblasti muzičke teorije i pedagogije u cilјu formiranja stručnjaka koji će produblјivanjem stručne spremnosti vladati opštim akademskim znanjima i vještinama podrazumjevanim za rad u oblasti muzičkog obrazovanja i koja će primenjivati u nastavnom radu – na smejru Muzička teorija i pedagogija.

 

Razvojem kreativnih i izvođačkih sposobnosti studenti ovog studijskog programa biće osposoblјeni kako za kvalitetno i informisano javno vokalno ili instrumentalno izvođaštvo, tako i za izvođenje nastave u osnovnom i srednjem opštem obrazovanju, kao i u osnovnom i srednjem stručnom obrazovanju, na osnovu čega će steći potrebne preduslove za nastavak studija u okviru trećeg ciklusa.

 

Navedeni cilјevi studijskog programa u potpunosti su u skladu sa definisanim zadacima i cilјevima Akademije umjetnosti Slobomir P Univerziteta.

 

Studijski program Muzika je uporediv sa studijskim programima mastera iz akademskih studija muzike na visokoškolskim muzičkim ustanovama u našoj zemlјi i zemlјama evropskog obrazovnog prostora.

 

 1. Model studijskog programa:

 

Studije na Akademiji umjetnosti organizovane su u skladu sa Zakonom, kao i opštim pravnim aktima Slobomir P Univerziteta i Akademije ujmetnosti.

 

Na sadašnjem programu studija Muzika izvode se studije prema Bolonjskoj deklaraciji na prvom i drugom ciklusu. Prvi ciklus studija traje osam semestara i za njegov uspešan završetak potrebno je sakupiti 240 ECTS. Drugi traje dva semestra i nosi 60 ECTS.

 

Putem pripremlјene dokumentacije, naša institucija istovremeno aplicira za licenciranje kako prvog, tako i narednog, drugog ciklusa studija Muzika koji bi trajao dva semestra (60 ECTS bodova).

 

Trajanje drugog ciklusa je na predloženi način povezano sa prvim, kao i sa planiranim trećim ciklusom. Nakon ovog koraka uslijedilo bi podnošenje zahtjeva za licenciranje trećeg ciklusa studija u trajanju od šest semestara (180 ECTS bodova).

 

Ukupna struktura Studijskog programa muzičke umjetnosti, kroz sva tri ciklusa studija, bila bi, dakle, koncipirana prema modelu 4+1+3 (240+60+180 ECTS bodova).

 

 

 1. Obrazovna oblast kojoj pripada studijski program:

 

Prema Pravilniku o listi strukovnih, akademskih, i naučnih zvanja, Republika Srpska, Ministarstvo prosvjete i kulture, decembar 2014. studijski program MUZIKA pripada:


Obrazovna oblast: Umjetnost i humanističke nauke

Obrazovno polje:  Umjetnost, za usmerenje muzičke izvodjačke umjetnosti

Obrazovno polje:  Humanistika, za usmerenje muzička teorija i pedagogija

 

 

 1. Vrsta studija i ishod učenja

 

Kompleksnost sadržaja studijskog programa Muzika drugog ciklusa studija na izvođačkim smjerovima omogućava obrazovanje muzičkih stručnjaka sa naglašenim izvođačkim aspektom iz oblasti vokalnog i instrumentalnog domena, sposobnih za bavljenje javnom izvođačkom delatnošću, koji će vladati opštim akademskim znanjima i vještinama podrazumjevanim za delatnost u oblasti izvođaštva, kao što s druge strane na smjeru za Muzičku teoriju i pedagogiju omogućava sticanje znanja i vještina iz oblasti teorijskih disciplina, razvijanje sposobnosti za analitički pristup i sticanje iskustva u percepciji muzike i usvajanje metoda za praktičnu primjenu stečenih znanja u budućem pedagoškom radu.

 

Izlaganje i realizacija studijskog programa Muzika odvijaju se u korelaciji i interakciji sadržaja teorijske i praktične nastave, kroz postepeno i sistematično savlađivanje jednostavnih, a zatim i složenijih sadržaja. Nakon završenih master studija Muzika, kandidati stiču kompetenciju za obavljanje profesije muzičara (solističkog, kamernog ili orkestarskog izvođača, kao i muzičkog pedagoga,), odnosno ovladavaju izvođačkim znanjima i veštinama, kao i neophodnim pedagoškim znanjima i veštinama upotrebljivih u opšteobrazovnim školama (izvođenje nastave Muzičke kulture), osnovnim muzičkim školama (izvođenje nastave glavnog predmeta, solfeđa i teorije muzike); u srednjim muzičkim školama (izvođenje nastave glavnog predmeta, kamerne muzike, harmonije, kontrapunkta, muzičkih oblika i teorije muzike), na visokoškolskim ustanovama, kao i spremnost za nastavak trećeg ciklusa studija.

 

Vrsta studija: Akademske studije, drugi ciklus, 60 ECTS

 

Ishod procesa učenja:

 

Završetkom studijskog programa MUZIKA, kao ishod procesa učenja, student stiče opšte i predmetno-specifične sposobnosti.

 

Opšte sposobnosti primenu nalaze u širokom opsegu  konteksta i obuhvataju:

 • samoorganizovanost – samostalno uči i sebi postavlja ciljeve, uspešno savladava radno opterećenje i obavlja poslove u zadatom roku; prilagođava se promenama i uslovima neizvesnosti;
 • kritičku svest – analizira informacije i iskustava i formuliše razložne argumente; izvlači pozitivne pouke iz kritičkog suda drugih i utvrđuje svoje prednosti i potrebe;
 • interpersonalne i društvene veštine – uspostavlja uspešan interaktivni odnos sa kolegama ili učenicima kroz timski rad i saradnju.
 • veština komunikacije i prezentacije –izvodi u javnom kulturnom prostoru; prezentuje svoje umetničke ideje, sarađuje i obučava podmladak u školskim intitucijama.
 • informacione veštine – pronalazi, prikuplja i rukuje informacijama iz različitih izvora; odabira i koristi odgovarajuće informacione i komunikacione tehnologije;
 • etičku svest – rasuđuje i ponaša se u skladu sa profesionalnim etikom.

 

Predmetno specifične sposobnosti obuhvataju:

 • Osposobljenost za zadovoljavajuće izvođenje studijskim programima predviđenih kompozicija, kao i znanje iz kompozicionog, teorijskog i pedagoškog domena na izabranim studijskim programima,
 • samostalno planiranje postupaka u pripremama za uspešno izvođenje, komponovanje i definisanje teorijskih i pedagoških ciljeva,
 • komuniciranje s kolegama iz muzičke zajednice bilo u kamernim ansamblima ili u poslovnom ili školskom miljeu,
 • umeće rukovanja pojedinačnim instrumenatima i poznavanje njihovih muzičkih i tehničkih osobenosti,
 • prilagođavanje istorijskom kontekstu stila i tradicije u izvođaštvu i kompoziciji, kao i poznavanje različitih teorijskih platformi i pristupa pedagoškom domenu,
 • poznavanje teorijskih i pedagoških platformi koje su neophodne u radu sa učenicima u opšteobrazovnim, nižim i srednjim muzičkim školama, kao i na visokoškolskim institucijama;

 

 1. Akademski nazivi:
  (
  prema Pravilniku o listi strukovnih, akademskih, i naučnih zvanja, Republika Srpska, Ministarstvo prosvjete i kulture, decembar 2014.)

 

 1. Master harmonike – 300 ECTS
 2. Master solo pjevanja – 300 ECTS
 3. Master klavira – 300 ECTS
 4. Master gitare – 300 ECTS
 5. Master violine – 300 ECTS
 6. Master viole – 300 ECTS
 7. Master violončela – 300 ECTS
 8. Master flaute – 300 ECTS
 9. Master klarineta – 300 ECTS
 10. Master trube – 300 ECTS
 11. Master muzičke teorije – 300 ECTS
 12. Master muzičke pedagogije – 300 ECTS

 

 1. Uslovi za upis osnovne studije:

 

Uslove za upis na drugi ciklus studija studijskog programa Muzika, koji nosi 60 ECTS, predstavlјaju završene odgovarajuće osnovne akademske studije (bachelor – 240 ECTS bodova) istog profila, u pravilu sa prosječnom ocjenom 8 (osam) na prvom ciklusu studija iz glavnog predmeta i položen kvalifikacioni ispit.

 

Master akademske studije Muzika mogu upisati i kandidati koji imaju završene osnovne studije drugog studijskog programa muzičkih studija sa ostvarenih 240 ESPB bodova, položen diferencijalni ispit iz metodike nastave solfeđa, ili metodike opšteg muzičkog obrazovanja po Programu ovih predmeta sa osnovnih studija, harmonije, kontrapunkta ili oblika, u zavisnosti od izbora glavnog predmeta, u pravilu sa najmanjom ocenom 8 (osam) i položen kvalifikacioni ispit.

 

Svi kandidati polažu prijemni ispit određen za pojedinačni glavni predmet iz kojeg će raditi završni rad.

 

Na prijemnom ispitu kandidati se ocjenjuju poenima. Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju poena svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 poena, i to:

 • uspjeh u prethodnom školovanju – najviše 30 poena,
 • uspjeh na prijemnom ispitu – najviše 70 poena.

 

Smatra se da je položio prijemni ispit za upis na drugi ciklus studija kandidat koji je osvojio najmanje 40 od mogućih 70 poena iz stavke 2.

 

Rang lista kandidata koji su stekli pravo na upis objavlјuje se na oglasnoj tabli Akademije umjetnosti, najkasnije 24 časa po obavlјenim prijemnim ispitima.

 

Kandidat ima pravo na prigovor ukoliko smatra da prijemni ispit nije održan u skladu sa Zakonom, Statutom i opštim aktima.

 

Kandidat može da podnese dekanu prigovor u roku od 36 časova od objavlјivanja rang liste.

 

Dekan donosi odluku po prigovoru u roku od 24 časa po dobijanju prigovora.

Na drugi ciklus studija upisuju se kandidati koji su rangirani do broja odobrenog za upis.

 

Strani državlјanin se može upisati na drugi ciklus studija pod uslovima koje propisuje Zakon i akti Slobomir P Univerziteta.

 

Prijave na konkurs podnose se u studentskoj službi Univerziteta.

 

Prilikom prijavlјivanja na konkurs kandidati prilažu:

 • dokumentaciju koja je navedena u konkursu,
 • spisak značajnih javnih nastupa, nagrada na takmičenjima koji pokazuju kandidatovu sklonost za studije na ovom studijskom programu.

 

 1. Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa:

Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih studija, utvrđuje se pojedinačno za svaki slučaj, na osnovu ekvivalencije studijskih programa i vrednosti ECTS bodva, a u skladu sa odgovarajućim Pravilnikom o promjeni studijskog programa.

 

 1. Kriterijumi i uslovi prenosa ECTS bodova:

 

Osnovni kriterijum je ekvivalencija programskih sadržaja predmeta/programa i vrednosti ECTS bodova. Promena programa i prenos bodova je detaljnije regulisan Pravilnikom o pravu na promjenu studijskog programa, prelazak na studijske programe Slobomir P univerziteta i o kriterijumima i uslovima prenođenja ECTS bodova, od 20. jula 2011.

 

 

 1. Dokaz o podudarnosti sa drugim studijskim programima:

 

Nastavni planovi drugog ciklusa studija na studijskom programu Muzika izrađeni su u skladu sa aktuelnim AEC normama i u tesnoj saradnji sa stručnjacima okuplјenim u Radnoj grupiu okviru TEMPUS-a na čiju inicijativu i značajnu stručnu i materijalnu podršku su načinjene izmjene prethodnog studijskog programa.

 

S obzirom na ovu činjenicu, nastavni planovi studijskog programa Muzika ispunjavaju uslov o podudarnosti sa gotovo svim studijskim programima iz licenciranih i akreditovanih visokoškolskih ustanova koje su članice TEMPUS-a i AEC-a iz zemalјa potpisnica Bolonjske deklaracije.

 

Usklađenost sa studijskim programima na teritoriji Bosne i Hercegovine je i sa sledećim fakultetima odnosno studijskim programima:

Usklađenost studijskog programa je data kroz poređenje sa više studijskih programa:

Janacek Academy of Music and Performing Arts https://www.jamu.cz/international/

 • Lithuanian Academy of Music and Theatre lmta.lt,
 • Academy of Music, Dance and Fine Arts artacademyplovdiv.com
 • University of Music and Performing Arts Graz kug.ac.at
 • Akademie Muzickych Umeni v Praze (Academy of Performing Arts in Prague)

www.hamu.cz i dr.

 

Master planovi Odsjeka za muzičku umjetnost, a samim tim i Muzika takođe ispunjavaju i norme koje su predviđene našim Zakonom o visokom obrazovanju. Ovaj Zakon se u velikoj mjeri podudara sa zakonima u Srbiji, Sloveniji, Crnoj Gori i drugim zemlјama iz bližeg okruženja, te je samim tim obezbjeđena i podudarnost sa muzičkim akademijama koje su članice AEC-a,TEMPUS-a a sa prostora zapadnog Balkana (FMU Beograd, AU Novi Sad, MA Sarajevo).

 

 

 1. Preduslovi za polaganje ispita:

 

Preduslov za polaganje ispita iz drugog semestra su položeni ispiti iz prvog semestra. Unutar jednog semestra ispiti se mogu polagati bez utvrđenog redoslijeda. Postupak i faze ocjenjivanja utvrđeni su Programima predmeta, kao i Pravilnikom o polaganju ispita na Akademiji umjetnosti Slobomir P Univerziteta

 

 

 

 1. Izborni predmeti iz drugih studijskih programa Slobomir P Univerziteta:

 

Studentima osnovnih akademskih studija muzike (na smeru za Muzičku teoriju i pedagogiju) ponuđeno je da izaberu jedan od dva predmeta u zimskom i jedan od četiri predmeta u ljetnjem semestru. Izborni predmeti se izvode u okviru (drugih) studijskih programa na Akademiji umjetnosti (Klavir, Gitara), te u okviru studijskih programa na Filološkom fakultetu (FIL). Izborni predmeti nude opšta ili posebna znanja od značaja za istraživački i kreativni rad i imaju za cilj da prošire ili upotpune referentno polje master rada. Izborni predmeti su: Osnovi orkestracije, Istorija umjetnosti (FIL), Metodika nastave klavira, Metodika nastave gitare, Rad sa ansamblom, Kamerna muzika.

 

 

 1. Završetak studija:

 

Studije se završavaju kad student položi sve ispite predviđene studijskim programom uključujući i Završni rad.